Smluvní podmínky užívání služeb dostupném z internetové adresy http://vlogy.tv (dále jen “Podmínky”)

1. Váš vztah s Vlogy.TV 1.1 Vaše užívání webových stránek www.vlogy.com (dále jen „Webové stránky“) a jakýchkoliv produktů, kanálů, softwaru, datových vstupů a služeb, poskytnutých Vám na Webových stránkách, z nich nebo jejich prostřednictvím (dále společně jen „Služby“) se řídí podmínkami právní dohody mezi Vámi a společností SPORTBABY EUROPE s.r.o.(dále jen „Společnost“), s hlavním místem podnikání na adrese Omská 1508/43, 100 00 Praha 10, IČO: 06980163. 1.2 Podmínky představují právně závaznou smlouvu mezi Vámi a Společností ve vztahu k vašemu používání Služeb. Prosíme Vás proto o jejich pečlivé prostudování. 1.3 Tyto Podmínky se vztahují na všechny uživatele Služeb, včetně uživatelů, kteří jsou zároveň přispěvateli Obsahu v rámci Služeb. „Obsah“ zahrnuje text, software, textové soubory, grafiku, fotografie, zvuky, hudbu, video soubory, audiovizuální kombinace, interaktivní prvky a jiné materiály, které můžete sledovat, mít k nim přístup nebo je poskytnout jako příspěvek v rámci Služeb. 1.4 Abyste mohli Službu využívat, musíte nejprve souhlasit s těmito Podmínkami. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, nesmíte tuto Službu využívat. 1.5 Svůj souhlas s Podmínkami vyjádříte prostým využitím Služby. Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Společnost bude Vaše užívání Služeb od daného okamžiku považovat za Váš souhlas s Podmínkami. 1.6 Společnost si vyhrazuje právo příležitostně Podmínky změnit, například z důvodu změny právních předpisů nebo regulatorních změn či změn funkcí nabízených prostřednictvím Služeb. Pravidelně si proto tyto Podmínky přečtěte a s těmito změnami se seznamte. Upravená verze Podmínek (dále jen „Upravené podmínky“) bude zveřejněna na webových stránkach, nebo bude dána k dispozici prostřednictvím Služeb (pro jakékoliv upravené dodatečné podmínky). Pokud s Upravenými podmínkami nesouhlasíte, musíte přestat Služby využívat. Pokud budete i nadále využívat Služeb po datu, kdy byly zveřejněny Upravené podmínky, bude to Společnost považovat za Váš souhlas s Upravenými podmínkami. 2. Kdo může využívat Služby 2.1 Služby mohou využívat osoby starší 13 let. Pokud Vám již je 13 let, je nutné mít povolení od rodičů nebo zákonného zastupce pro využívání Služeb. Požádejte ho, aby si přečetl tuto dohodu. 2.2 Tím, že dáte Vašemu dítěti svolení k využívání Služeb, souhlasíte s podmínkami této dohody jménem svého dítěte. Nesete plnou zodpovědnost za využívání Služeb Vaším dítětem. Pokud Vaše dítě využívá Služby a je mladší 13 let, nebo nemá od vás svolení k používání těchto služeb, okamžitě nás kontaktujte a my následně znemožníme jeho přístup ke Službám. Máte-li jakékoli dotazy ohledně toho, zda Služby jsou vhodné pro Vaše dítě, přečtěte si prosím Často ladené dotazy (FAQ) nebo nás kontaktujte. 2.3 I když jste dosáhli povoleného věku pro využívání Služeb nebo máte povolení od svých rodičů či zákonného zástupce, část Obsahu dostupného v rámci Služeb může mit "R-rating" a obsahovat nahotu, sprostá slova a obsah pro dospělé. Pokud jste mladší 18 let, prosím o zdržení se prohlížení tohoto obsahu. 3. Účty Webových stránek 3.1 Abyste získali přístup k některým funkcím Webových stránek nebo jiným prvkům Služeb, budete si muset vytvořit na Webových stránkach účet. Při jeho vytváření musíte zadat přesné a úplné informace. Heslo ke svému účtu na Webových stránkach jste povinni zabezpečit a uchovávat v tajnosti. 3.2 Pokud se dozvíte o jakémkoliv porušení zabezpečení nebo neoprávněném užití Vašeho účtu na Webových stránkach, jste povinni Společnost neprodleně informovat. 3.3 Tímto souhlasíte s tím, že budete výhradně odpovědní (vůči Společnosti i dalším osobám) za veškerou činnost, ke které dojde v rámci Vašeho účtu na Webových stránkach. 4. Obecná omezení užívání 4.1 Společnost Vám tímto uděluje povolení k přístupu a využívání Služeb za následujících výslovných podmínek a Vy tímto souhlasíte s tím, že nedodržení těchto Podmínek Vaší osobou bude zakládat jejich porušení z Vaší strany: a. Souhlasíte s tím, že nebudete dále šířit žádnou část nebo části Služeb, zejména žádný Obsah, na jakémkoliv médiu bez předchozího písemného souhlasu Společnosti, pokud Vám Společnost nedá k dispozici prostředky pro takové šíření pomocí funkce nabízené Službami; b. Souhlasíte s tím, že nebudete měnit ani upravovat žádnou část Webových stránek nebo Služby (zejména Vašeho Přehrávače a souvisejících technologií); c. Souhlasíte s tím, že nebudete získávat přístup k Obsahu prostřednictvím jakékoliv jiné technologie či prostředku, než jsou stránky pro přehrávání video materiálu obsažené na samotných Webových stránkách, Přehrávač nebo takové další prostředky, které může Webové stránky výslovně k tomuto účelu určit; d. Souhlasíte s tím, že nebudete (ani se nebudete snažit) obcházet, vyřazovat z provozu ani jinak zasahovat do jakýchkoliv bezpečnostních prvků Služby či prvků, které znemožňují nebo omezují použití či kopírování jakéhokoliv Obsahu nebo nuceně omezují používání Služeb nebo obsahu dostupného prostřednictvím Služeb; e. Souhlasíte s tím že, nebudete Služby (včetně Přehrávače) používat pro jakékoliv následující komerční využití bez předchozího písemného souhlasu Společnosti: i. prodej přístupu ke Službám; ii. prodej reklamy, sponzorství nebo jiné propagace umístěné v rámci Služeb nebo Obsahu; iii. prodej reklamy, sponzorství nebo jiné propagace na jakékoliv stránce na blogu s reklamou nebo webových stránkách zahrnujících Obsah doručený prostřednictvím Služeb, pokud se na těchto stránkách neobjevuje i jiný materiál než materiál získaný z Webových stránek, jenž by byl dostatečně hodnotný, aby opodstatnil takový prodej. f. Pokud na svých webových stránkách používáte Přehrávač, nesmíte jej jakkoliv upravovat, stavět na jakékoliv části nebo funkci tohoto Přehrávače nebo ji blokovat, což se týká zejména odkazů zpět na Webové stránky; g. Souhlasíte s tím, že nebudete užívat ani spouštět jakýkoliv automatický systém (zejména jakéhokoliv robota nebo tzv. „spider“ či „offline reader“), který při návštěvě Služeb rozesílá v rámci určitého časového období na servery Společnosti více požadavků, než kolik by za stejnou dobu mohl přiměřeně rozeslat člověk při použití veřejně dostupného standardního (tj. neupraveného) webového prohlížeče; h. Souhlasíte s tím, že nebudete shromažďovat nebo těžit z jakýchkoliv osobních údajů jakéhokoliv uživatele Webových stránek či Služby (a souhlasíte s tím, že toto zahrnuje také názvy účtů Webových stránek); i. Souhlasíte s tím, že nebudete používat Webové stránky nebo Služby (včetně komentářů a e-mailových funkcí Webových stránek) pro získávání zakázek v rámci obchodní činnosti nebo v souvislosti s komerčním podnikáním; j. Souhlasíte s tím, že nebudete pro komerční účely získávat jakékoliv uživatele Webových stránek ve vztahu k jejich Obsahu; k. Souhlasíte s tím, že nebudete získávat přístup k Obsahu za jakýmkoliv jiným účelem než pro své osobní nekomerční použití zamýšlené nebo povolené běžnými funkcemi Služeb; l. Obsah nesmíte kopírovat, reprodukovat, šířit, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, licencovat nebo jinak využívat pro jakékoliv jiné účely bez předchozího písemného souhlasu Společnosti nebo příslušných poskytovatelů licence na Obsah. 4.2 Souhlasíte s tím, že budete dodržovat také veškerá další ustanovení Podmínek a Zásad pro uživatele Webových stránek po celou dobu, kdy budete využívat Služeb. 4.3 Společnost neustále provádí inovace s cílem zprostředkovat svým uživatelům co nejlepší zážitek. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že forma a povaha Služeb, kterou Společnost poskytuje, se mohou čas od času bez předchozího upozornění změnit. 4.4 Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v rámci těchto průběžných inovací může Společnost přerušit (trvale nebo dočasně) poskytování Služeb (nebo jakýchkoliv funkcí v rámci Služeb) Vám nebo uživatelům obecně, a to na základě svého výhradního uvážení a bez předchozího oznámení. Služeb můžete kdykoliv přestat využívat. Není třeba, abyste o této skutečnosti Společnost informovali. 4.5 Souhlasíte s tím, že nesete výhradní odpovědnost (a že Společnost nenese žádnou odpovědnost vůči Vám ani jakékoliv třetí straně) za jakékoliv porušení svých závazků plynoucích z těchto Podmínek a za následky jakéhokoliv takového porušení (včetně jakékoliv ztráty či škody vzniklé Společnosti). 5. Zásady v oblasti autorských práv 5.1 Společnost uplatňuje jednoznačné zásady v oblasti autorských práv ve vztahu k jakémukoliv Obsahu, který údajně porušuje autorská práva třetí strany. 5.2 V souladu se zásadami v oblasti autorských práv, Společnost ukončí uživatelský přístup ke Službě, pokud zjistí, že se jedná o uživatele opakovaně porušujícího autorská práva. Opakovaný porušovatel je uživatel, který byl již více než dvakrát upozorněn na porušování autorských práv. 6. Obsah 6.1 Jako držitel účtu Webových stránek můžete nahrávat, zveřejňovat nebo přenášet (souhrnně "Odeslat") jakýkoliv Obsah. Jak jistě chápete, Společnost bez ohledu na to, zda bude takový Obsah zveřejněn či nikoliv, nezaručuje důvěrnost žádného Obsahu. 6.2 Zůstávají Vám veškerá Vaše vlastnická práva k vašemu Obsahu, nicméně jste povinni udělit omezená licenční práva Společnosti a dalším uživatelům Sužeb. Tato práva jsou popsána v bodu 7 těchto Podmínek (Práva, na která poskytujete licenci). 6.3 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste výhradně odpovědní za svůj Obsah a za důsledky jeho zaslání nebo zveřejnění. Služby nevyjadřují svůj souhlas s jakýmkoliv Obsahem nebo názorem, doporučením či radou v něm obsaženou a výslovně se zříká jakékoliv odpovědnosti v souvislosti s Obsahem. 6.4 Tímto prohlašujete a zaručujete, že máte (a po celou dobu užívání Služeb budete mít) veškeré licence, práva, souhlasy a povolení, které jsou nezbytné k tomu, aby mohla Společnost použít váš Obsah pro účely poskytování Služeb Společností a jinak používat váš Obsah způsobem zamýšleným Službami a těmito Podmínkami. Rovněž tímto prohlašujete, že Váš Obsah nezahrnuje žádná práva třetích osob, na něž se vztahuje autorskoprávní ochrana, k nimž nemáte licence, práva, souhlasy a povolení, které jsou nezbytné k tomu, aby mohla Společnost použít váš Obsah. 6.5 Souhlasíte s tím, že nebudete zasílat ani přenášet jakýkoliv Obsah zahrnující materiál, jehož držení je v zemi, v níž sídlíte, nezákonné nebo jehož použití či držení v souvislosti s poskytováním Služeb by bylo nezákonné pro Společnost. 6.6 Souhlasíte s tím, že nebudete zasílat ani přenášet jakýkoliv Obsah zahrnující materiál: a. Obsahující materiál, který je předmětem jakýchkoliv autorských práv třetích stran, nebo materiál, který je předmětem jiných majetkových práv třetích stran (včetně práv na ochranu soukromí nebo práv na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech), pokud nemáte formální licenci nebo povolení od zákonného vlastníka nebo nejste jinak právně oprávněni daný materiál zveřejnit a udělit Společnosti licenci uvedenou v bodu 7.1 níže; b. Obsahuje sexuálně explicitní obsah nebo pornografii (za předpokladu ovšem, že non-sexuální nahota je povoleno); c. Obsahuje nenávistné, urážlivé nebo diskriminační obsah, nebo podněcuje k nenávisti vůči jednotlivci nebo skupině; d. Exploit nezletilí; e. Líčí nezákonné činnosti nebo extrémní násilí; f. Líčí týrání zvířat nebo extrémní násilí vůči zvířatům; g. Propaguje podvodné nebo pochybným obchodních systémů, nebo poruší jakýkoli zákon. 6.7 Souhlasíte s tím, že Vaše chování na stránkách bude v souladu (a souhlasíte, že i Váš Obsah bude v souladu) s těmito podminkami pro uživatele Služeb. 6.8 Pokud se Společnost dozví o jakémkoliv potenciálním porušení těchto Podmínek, vyhrazuje si právo (avšak není povinna) rozhodnout o tom, zda Obsah vyhovuje požadavkům na obsah stanoveným těmito Podmínkami, a může kdykoliv takový Obsah odstranit a/nebo ukončit uživatelův přístup k zasílání jakéhokoliv obsahu, který tyto Podmínky porušuje, a to bez předchozího upozornění na základě vlastního uvážení. 6.9 Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že při používání Služeb můžete narazit na Obsah, který je věcně nepřesný, urážlivý, neslušný nebo pro Vás jinak nežádoucí. Souhlasíte s tím, že se tímto vzdáváte veškerých zákonných práv, nároků podle ekvity či opravných prostředků, a to v rozsahu povoleném příslušným právním řádem, které máte nebo můžete mít vůči Společnosti ve vztahu k jakémukoliv takovému Obsahu. 7. Práva, na která poskytujete licenci 7.1 Při zasílání nebo zveřejňování Obsahu na Webové stránky udělujete: a. Společnosti celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou a převoditelnou licenci (s právem poskytnout sublicenci) k použití, reprodukci, rozšiřování, vytvoření odvozených děl, zobrazování a předvádění takového Obsahu v souvislosti s poskytováním Služeb a jinak v souvislosti s poskytováním Služeb a obchodní činností Společnosti, zejména k propagaci a redistribuci části nebo celé Služby (a z ní odvozených děl) v jakýchkoliv mediálních formátech a prostřednictvím jakýchkoliv mediálních kanálů; b. Každému uživateli Služeb celosvětovou, nevýhradní a bezplatnou licenci k přístupu k Vašemu Obsahu prostřednictvím Služeb a k použití, reprodukci, rozšiřování, vytvoření odvozených děl, zobrazování a předvádění takového Obsahu v rozsahu umožněném funkcemi Služeb a souladu s těmito Podmínkami. 7.2 Platnost Vámi udělených licencí k Obsahu tak, jak jsou uvedeny výše, skončí v okamžiku, kdy odstraníte nebo vymažete svůj Obsah z Webových stránek. Platnost Vámi udělených licencí k textovým komentářům, které předložíte jako Obsah, je neomezená a tyto licence jsou neodvolatelné, nicméně jinak nejsou na újmu Vašich vlastnických práv, která si podržíte, jak je uvedeno v bodu 6.2 výše. 8. Obsah na Webových stránkách 8.1 S výjimkou Obsahu, který předkládáte v rámci Služeb, je veškerý další Obsah v rámci Služeb vlastněný nebo licencovaný Společností a je předmětem autorských práv, práv k ochranným známkám a dalších práv duševního vlastnictví Společnosti, nebo jejích poskytovatelů licence. Jakékoliv obchodní nebo servisní značky třetích stran uvedené ve Vámi nestaženém nebo nezveřejněném Obsahu jsou obchodními nebo servisními značkami příslušných vlastníků. Takový Obsah nelze stahovat, kopírovat, reprodukovat, distribuovat, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, licencovat či jinak využívat pro jakékoliv jiné účely bez předchozího písemného souhlasu Společnosti, nebo případně jejích poskytovatelů licence. Společnost a její poskytovatelé licence si vyhrazují veškerá výslovně neudělená práva ke svému Obsahu. 9. Odkazy z Webových stránek 9.1 Služba může zahrnovat odkazy (hyperlink) na další webové stránky, které nejsou vlastněné či kontrolované Společností. Společnost nemá žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany soukromí či postupy užívanými jakýmikoliv webovými stránkami třetích stran a nenese za ně žádnou odpovědnost. 9.2 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Společnost není odpovědná za dostupnost jakýchkoliv externích stránek nebo zdrojů a neschvaluje jakoukoliv reklamu, produkty ani jiné materiály, které jsou k dispozici na takových stránkách či z takových zdrojů nebo jejich prostřednictvím. 9.3 Berete na vědomí, že Společnost není odpovědná za jakékoliv ztráty či škody, které Vám mohou vzniknout v důsledku dostupnosti těchto externích stránek nebo zdrojů či v důsledku vašeho spoléhání se na úplnost, přesnost či existenci jakékoliv reklamy, produktů nebo jiných materiálů, které jsou k dispozici na takových stránkách či z takových zdrojů nebo jejich prostřednictvím. 10. Ukončení Vašeho vztahu se Společností 10.1 Tyto Podmínky se na Vás vztahují až do doby, kdy budou Vámi nebo Společností ukončeny způsobem uvedeným níže. 10.2 Pokud si přejete svoji právní dohodu se Společností ukončit, můžete tak učinit (a) kdykoliv na základě oznámení Společnosti a (b) uzavřením svého účtu na Webových stránkách. Písemné oznámení, prosím, zašlete na adresu Společnosti uvedenou v úvodní části těchto Podmínek. 10.3 Společnost může právní dohodu s Vámi kdykoliv ukončit, pokud: a. Jste porušili jakékoliv ustanovení těchto Podmínek (nebo jste jednali způsobem, který jednoznačně naznačuje, že nemáte v úmyslu nebo nemůžete ustanovení těchto Podmínek dodržovat); b. Je Společnost povinna tak učinit ze zákona (například v případě, že poskytování Služby Vaší osobě je nebo se stane nezákonným). c. Poskytování Služeb Společností Vaší osobě již dle názoru Společnosti není obchodně realizovatelné. 11. Vyloučení záruky 11.1 Nic z toho, co je uvedeno v těchto Podmínkách, neovlivní jakákoliv zákonná práva, která vždy máte jako spotřebitel a která nemůžete smluvně měnit ani se jich vzdát. 11.2 Služba je poskytována „tak, jak je“ a Společnost nečiní ve vztahu k ní žádné prohlášení ani neposkytuje žádnou záruku. 11.3 Společnost zejména neprohlašuje a nezaručuje Vám, že: a. Vaše užívání Služeb splní vaše požadavky; b. Vaše užívání Služeb bude nepřerušené, včasné, bezpečné či bezchybné; c. Jakékoliv informace získané Vámi v důsledku užívání Služeb budou přesné či spolehlivé; d. Nedostatky v provozu nebo funkčnosti jakéhokoliv softwaru poskytnutého Vám jako součást Služeb budou odstraněny. 11.4 Na Službu se nevztahují žádné podmínky, záruky ani jiné podmínky (včetně jakýchkoliv mlčky předpokládaných podmínek týkajících se uspokojivé jakosti, vhodnosti pro určitý účel nebo shody s popisem) s výjimkou těch, které jsou výslovně uvedeny v těchto Podmínkách. 12. Omezení odpovědnosti 12.1 Nic z toho, co je uvedeno v těchto Podmínkách, nevylučuje ani neomezuje odpovědnost Společnosti za ztráty, které nelze dle příslušných zákonů vyloučit nebo omezit. 12.2 S výhradou obecného ustanovení odstavce 12.1 výše nebude Společnost vůči Vám odpovědná za: a. Jakékoliv nepřímé či následné škody, které Vám mohou vzniknout. To zahrnuje jakýkoliv Váš ušlý zisk (ať již vzniklý přímo či nepřímo), jakoukoliv újmu na obchodní hodnotě či dobré pověsti nebo ztrátu dat; b. Jakoukoliv ztrátu či škodu, která Vám může vzniknout v důsledku: i. Vašeho spoléhání se na úplnost, přesnost či existenci jakékoliv reklamy nebo v důsledku jakéhokoliv vztahu či transakce mezi Vámi a jakýmkoliv inzerentem či sponzorem, jehož reklama se objevuje u Služeb; ii. jakýchkoliv změn, které provede Společnost u Služby, nebo jakéhokoliv trvalého či dočasného přerušení poskytování Služeb (nebo jakýchkoliv funkcí v rámci Služby); iii. vymazání, porušení či neuložení jakéhokoliv Obsahu a dalších komunikačních údajů vedených nebo přenášených při Vašem užívání Služeb nebo jeho prostřednictvím; iv. neposkytnutí přesných informacích k účtu u Společnosti Vaší strany; v. nezajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašeho hesla nebo podrobností o účtu u Webových stránek z Vaší strany. 12.3 Omezení odpovědnosti Společnosti vůči Vaší osobě dle odstavce 12.2 výše platí bez ohledu na to, zda byla Společnost upozorněna na možnost vzniku takových škod nebo si této možnosti měla být vědoma, či nikoliv. 13. Obecné právní podmínky 13.1 Tyto Podmínky zakládají úplnou dohodu mezi Vámi a Společností, jsou řídicí pro vaše užívání Služeb a v plném rozsahu nahrazují jakékoliv předchozí dohody mezi Vámi a Společností v souvislosti se Službou. 13.2 Souhlasíte s tím, že Společnost Vám může zasílat oznámení, včetně oznámení o změně Podmínek, prostřednictvím e-mailu či poštovní služby nebo oznámení uveřejněného na webových stránkách Služby. 13.3 Souhlasíte s tím, že pokud Společnost neuplatní nebo nevymáhá jakékoliv zákonné právo či opravný prostředek obsažený v Podmínkách (nebo náležející Společnosti dle jakýchkoliv příslušných zákonů), nebude to považováno za formální vzdání se práv ze strany Společnosti a tato práva a opravné prostředky budou Společnosti i nadále k dispozici. 13.4 Pokud kterýkoliv soud s příslušnou jurisdikcí v dané věci rozhodne, že některé ustanovení těchto Podmínek je neplatné, bude takové ustanovení od těchto Podmínek odděleno, aniž by to ovlivnilo zbývající část Podmínek. Zbývající ustanovení těchto Podmínek zůstanou v platnosti a účinnosti. 13.5 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že každý člen skupiny společností, jíž jsou Webový stránky součástí, bude obmyšlenou třetí stranou těchto Podmínek a že tyto další společnosti budou oprávněny přímo vymáhat a spoléhat se na jakékoliv ustanovení těchto Podmínek, které jim přiznává určitou výhodu (nebo uděluje práva v jejich prospěch). Kromě výše uvedených neexistují žádné další obmyšlené třetí strany těchto Podmínek. 13.6 Tyto Podmínky a Váš vztah se Společností na nich založený se budou řídit českým právem. Vy i Společnost se tímto podřizujete výhradní jurisdikci českých soudů, které budou příslušné k rozhodnutí jakékoliv právní záležitosti vyplývající z těchto Podmínek. Bez ohledu na to souhlasíte s tím, že Společnost bude mít i nadále právo uplatnit v jakékoliv jurisdikci opravné právní prostředky (nebo jiné obdobné typy předběžného opatření).